Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Inzicht360 (versie 6 april 2020)

Op alle diensten van Inzicht360 zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1: Definities

Inzicht360: de gebruiker van de algemene voorwaarden, gevestigd te Oostzaan.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door Inzicht360 geleverde diensten.

Overeenkomst: de tussen Inzicht360 en opdrachtgever gesloten overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Inzicht360 en een opdrachtgever waarop Inzicht360 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

Alle offertes en aanbiedingen van Inzicht360 zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Inzicht360 gerechtigd het aanbod te wijzigen.

Inzicht360 kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte(s) of aanbieding(en), dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is Inzicht360 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Inzicht360 anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Inzicht360 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

Inzicht360 neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geen resultaatverplichting. Inzicht360 zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Inzicht360 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hierover vindt vooraf overleg plaats met de opdrachtgever, die de uitvoering door derden niet zal weigeren zonder een redelijke grond.

Inzicht360 zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Inzicht360 bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

De opdrachtgever zal Inzicht360 steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Inzicht360 verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Inzicht360 zijn verstrekt, heeft Inzicht360 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Inzicht360 is gerechtigd bij onvoldoende aanmeldingen een training af te lasten of nieuwe aanmeldingen voor een training niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en / of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd.

Inzicht360 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Inzicht360 is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Opdrachtgever vrijwaart Inzicht360 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Inzicht360 gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Inzicht360 daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en / of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Inzicht360 in principe slechts worden verricht nadat dit schriftelijk overeengekomen is.

Meerwerk zal door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Inzicht360.

De opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden, als bedoeld in artikel 5.1, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

Indien naar het oordeel van Inzicht360 een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoende, is Inzicht360 bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid, aan te brengen.

Artikel 6: Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Inzicht360 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Inzicht360 niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Inzicht360 heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Inzicht360 haar verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Indien Inzicht360 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Inzicht360 gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7: Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, een tarief per dagdeel of een vast honorarium overeenkomen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Voorts is Inzicht360 gerechtigd door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen of locatiekosten zijn gestegen.

Artikel 8: Betaling

Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum verricht te zijn.

Artikel 9: Incassokosten

Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 10: Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking doch uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Inzicht360. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Inzicht360 in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal Inzicht360 de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Inzicht360 slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Indien Inzicht360 aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Inzicht360 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Inzicht360 is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Inzicht360 is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van handelingen of gedrag, van opdrachtgever of diens medewerkers of klanten, dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de ondersteuning of de gegeven adviezen van Inzicht360.

Indien Inzicht360 aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Inzicht360 is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

In afwijking van hetgeen onder lid 4. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
- De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Inzicht360 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Inzicht360 toegerekend kunnen worden.
- De redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Inzicht360 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Inzicht360 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Inzicht360 of haar ondergeschikten.

Artikel 12: Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Inzicht360 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Inzicht360 toerekenbaar is. Indien Inzicht360 uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Inzicht360 zowel buiten als in recht bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Inzicht360, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Inzicht360 en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

Inzicht360 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Inzicht360 heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14: Opzegging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.

Artikel 15: Annulering

Inzicht360 is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding te ontbinden of op te schorten indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Voorts is Inzicht360 bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Bij annulering van een training binnen vier weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering van een training binnen twee weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen.

Bij maatwerktrajecten en teamdagen worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door Inzicht360 gemaakte kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is 75% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.

Individuele coachingssessies die binnen 48 uur voor het geplande tijdstip worden afgezegd worden volledig in rekening gebracht.

Artikel 16: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Inzicht360 en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Oostzaan.

Artikel 18: Vindplaats, wijziging en uitleg van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld te Oostzaan op 6 april 2020.

De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Inzicht360.

Van toepassing is steeds de laatst op de website opgenomen versie of de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Inzicht360.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.