Privacyverklaring Inzicht360 (versie 30 mei 2018)

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Inzicht360
Noordeinde 17
1511 AA Oostzaan
Telefoon: 0626652319
E-mail: info@inzicht360.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 34307993

Het gebruik van persoonsgegevens door Inzicht360
Inzicht360 verkrijgt persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld de gegevens die jij aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Inzicht360 verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens betreffende jouw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Doeleinden
Inzicht360 verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Het verzorgen van opleidingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Benchmarking
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing, zoals de nieuwsbrief van Inzicht360. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden of je gegevens kunt aanpassen. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Inzicht360 hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • De verbetering van haar diensten
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Inzicht360 persoonsgegevens uitwisselen. Inzicht360 kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Inzicht360 aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Inzicht360 zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Inzicht360 zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Inzicht360 zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Andere informatie wordt één jaar, danwel één jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Inzicht360 jouw persoonsgegevens.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Inzicht360 passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Inzicht360 maakt bij het aanbieden van diensten en producten op haar website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

 • Inzicht360 maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de website.
 • Inzicht360 maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Inzicht360 inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Inzicht360 de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.

Links naar andere websites
Op de website van Inzicht360 kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Inzicht360 draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Jouw rechten
Je hebt het recht om Inzicht360 een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kan je Inzicht360 verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je sturen naar:

Inzicht360
Noordeinde 17
1511 AA Oostzaan
Telefoon: 0626652319
E-mail: info@inzicht360.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inzicht360, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.

Inzicht360 kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.